Privacy & cookiebeleid

VrijBRP respecteert je privacy en verklaart je persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VrijBRP zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt vrijBRP gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, je abonneert op onze nieuwsbrief, een van onze evenementen bezoekt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met vrijBRP.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

In het kader van onze dienstverlening legt vrijBRP gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, je abonneert op onze nieuwsbrief, een van onze evenementen bezoekt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met vrijBRP.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijbrp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VrijBRP verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om contact op te nemen via de telefonisch of via e-mail contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • VrijBRP analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te nemen op persoonlijke voorkeuren 
 • VrijBRP volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

Geautomatiseerde besluitvorming

VrijBRP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vrijBRP) tussen zit. VrijBRP maakt gebruik van CRM-toepassingen zodat wij een overzicht hebben van onze (potentiële) klanten en zodoende op een persoonlijke manier contact met hen op kunnen nemen en onze administratie kunnen beheren. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor onze klanten.

Hoelang we persoongegevens bewaren

VrijBRP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst. VrijBRP verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het bereiken van het uitvoeren van de overeenkomst(en). Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract met vrijBRP heeft. Nadat een contract niet meer geldig is, worden om administratieve redenen en wettelijke voorschriften, de gegevens nog 7 jaar bewaard in een (digitaal) archief.
 2. Het kunnen uitvoeren van direct marketing activiteiten. VrijBRP verwerkt en bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing activiteiten. Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een contract met vrijBRP heeft of zich vrijwillig heeft aangemeld via een opt-in functionaliteit. Nadat een contract niet meer geldig is, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in onze (digitale) archief. Indien er geen contract aanwezig was, worden de gegevens, na uitschrijving direct bij vrijBRP verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

VrijBRP verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VrijBRP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. VrijBRP draagt er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking met passende waarborgen wordt omringd met door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Deze standaardcontractbepalingen bieden voldoende waarborgen om te voldoen aan de adequaatheids- en beveiligingsvereisten van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), denk hierbij aan voldoen aan de GDPR of Privacy Shield.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Welk soorten cookies gebruikt vrijBRP en waarvoor?

Functionele cookies

Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoef je niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van een website van vrijBRP (zoals de grootte van de tekst) worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is je voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies

Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op je privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van vrijBRP worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

Social media cookies

Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen je kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden, verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Vanuit vrijBRP zijn we actief op LinkedIn. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist. 

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door vrijBRP en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vrijbrp@simgroep.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VrijBRP zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VrijBRP neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@simgroep.nl.

Wijzigingen of afmelden

VrijBRP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien je geen (commerciële) informatie meer van vrijBRP wenst te ontvangen dan kun je dit per e-mail melden bij info@vrijbrp.nl. Bovendien wordt in de digitale communicatie van vrijBRP je de mogelijkheid geboden je uit te schrijven.